Đánh giá:  / 4
Dở / Hay  
STT Tên Hàng ĐVT SL Tối
Thiểu
Đơn Giá
LỚP 1
MÔN TIẾNG VIỆT - TOÁN
1 Bộ mẫu chữ dạy tập viết (40tờ)-tranh giấy couche bộ 1          156,000
2 Bộ mẫu chữ viết trong trường tiểu học (8tờ)-tranh giấy couche bộ 1        158,000
3 Bộ tranh dạy âm vần Lớp 1-tranh giấy couche bộ 1        359,000
4 Bộ tranh dạy luyện nói Lớp1-tranh giấy couche bộ 1        264,600
5 Bộ tranh kể chuyện Lớp1-tranh giấy couche - mới (23 tờ) bộ 1        509,000
6 Tranh Tiếng Việt Lớp 1_P1(B1->B41) - HK1 - tranh nhựa bộ 1    1,701,000
7 Tranh Tiếng Việt Lớp 1_P1(B42->B83) - HK1- tranh nhựa bộ 1    1,863,000
8 Tranh Tiếng Việt Lớp 1_P2(B84->B103) - HK2 - tranh nhựa bộ 1        907,000
9 Tranh Tập đọc Lớp 1( 42tr) - HK2 - tranh nhựa bộ 1        499,500
10 Tranh Tự Nhiên Xã Hội Lớp 1 (66 tranh) - tranh nhựa bộ 1        745,000
11 Bộ thực hành Toán - Tiếng Việt Lớp 1(GV) không nỉ bộ 1        822,000
12 Bảng nỉ từ toán 1,2,3 (GV) cái 1        478,000
13 Bộ TH Tiếng Việt L1 (HS) bộ 40          40,500
14 Bộ thực hành Toán - Tiếng Việt Lớp 1 (HS) bộ 40          72,000
MÔN ĐẠO ĐỨC
14 Bộ tranh Đạo Đức Lớp 1 (15 tờ)-tranh giấy bộ 1          297,000
15 Đĩa các bài hát đạo đức Lớp 1 cái 1          47,000
16 Đĩa hình hoạt cảnh đạo đức Lớp 1(bộ 4 đĩa) cái 1        198,000
MÔN ÂM NHẠC
17 Đĩa CD ghi các bài hát Lớp 1 cái 1          47,000
18 Song loan cái 5          21,000
19 Thanh phách cặp 11          23,000
20 cái 5          25,000
21 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 3          64,000
22 Kèn Melodion MX32 cái 5    1,350,000
23 Đàn phím điện tử Yamaha cái 1    6,900,000
MÔN MỸ THUẬT
24 Bộ tranh mĩ thuật Lớp 1 (19 tờ)-tranh giấy bộ 1          437,000
MÔN THỦ CÔNG
25 Đĩa hình môn thủ công Lớp 1 (bộ/5 ) bộ 1        335,000
MÔN THỂ DỤC
26 Bộ tranh Thể Dục Lớp 1 (17 tờ)-tranh giấy couche bộ 1          333,000
27 Còi Thể dục bằng nhựa cái 2          27,000
28 Đệm nhảy (100 x 100 x 25) cm cái 4        756,000
29 Đồng hồ bấm giây 100 láp cái 1    2,417,000
30 Bóng chuyền số 3 trái 5        182,000
31 Đĩa CD nhạc tập bài thể dục phát triển chung cái 1          47,000
Tổng Lớp 1
LỚP 2
MÔN TIẾNG VIỆT
1 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học (8tờ) bộ 1          158,000
2 Bộ chữ dạy tập viết (40 tờ)-tranh giấy bộ 1        156,000
3 Tranh Tiếng Việt Lớp 2 ( tập 1 ) - HK1 - tranh nhựa bộ 1    1,921,000
4 Tranh Tiếng Việt Lớp 2 ( tập 2 ) - HK2- tranh nhựa bộ 1    1,524,000
5 Bộ tranh Tập đọc Lớp 2 - tranh giấy bộ 5
6 Bộ tranh dạy kể chuyện Lớp 2 bộ 1        417,000
MÔN TOÁN
7 Bộ Toán Lớp 2 (GV) - không nỉ bộ 1          722,000
8 Bảng nỉ từ toán 1,2,3 (GV) cái 1        478,000
9 Bộ thực hành Toán Lớp 2 (HS) bộ 40          68,000
10 Cân kỹ thuật Toán 2- Roberval - không quả bộ 1        433,000
11 Bộ quả cân 6kg bộ 1        560,000
12 Bộ quả cân 8kg bộ 1        836,000
13 Ca 1 lít cái 1          17,000
14 Chai 1 lít cái 1          17,000
15 Thước nhôm 1m cây 2          61,000
16 Thước nhôm 0,5m cây 1          32,000
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
17 Tranh Tự Nhiên Xã Hội Lớp 2-tranh nhựa bộ 1          675,000
18 Tranh Tự Nhiên Xã Hội Lớp 2-tranh giấy couche bộ 1          76,000
MÔN ĐẠO Đ