Đặt một câu hỏi

Công Nghệ Vật Liệu Sinh Học

Trong quyển sách Thời đại Công nghệ sinh học đang đến : Thương mại vật liệu sinh học - The coming biotech age : The business of bio-materials, 2000, NXB McGraw Hill và tái bản năm 2003, tác giả Richard W. Oliver đã cho rằng : Thế kỉ XX là thế kỉ của vật l
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SINH HỌC


Số ký tự đã nhập: