Đặt một câu hỏi

Từ Điển Pháp Luật Phổ Thông

Từ điển Pháp luật phổ thông sẽ giúp độc giả giải đáp những vấn để lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu, công tác, lao động , giảng dạy , học tập và thực hiện pháp luật ở các ngành , các cấp , trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
TỪ ĐIỂN PHÁP LUẬT PHỔ THÔNG


Số ký tự đã nhập: