Đặt một câu hỏi

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

Bác Hồ là Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Đó là tấm gương của một con ngườ
TỪ LÀNG SEN ĐẾN BẾN NHÀ RỒNG


Số ký tự đã nhập: