Đặt một câu hỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh 30 Năm Xây Dựng Và Phát Triển

30 năm đã qua kể từ ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước bước vào thời kì hoà bình, ổn định, xây dựng và phát triển vì mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là một thời kì lịch sử không dài so với lịch sử hàng ngàn
Thành phố hồ chí minh 30 năm xây dựng và phát triển


Số ký tự đã nhập: