Đặt một câu hỏi

Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Trong Nhà Trường

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học nên trong thời gian qua, nhiều địa phương đã luôn quan tâm chú trọng công tác này, vì vậy đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên được một số kết quả nhất định.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường


Số ký tự đã nhập: