Đặt một câu hỏi

Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Gốc Hán

Bạn có biết 98% thành ngữ tiếng Việt có một bộ phận gốc Hán? Chính vì thế những thành ngữ Hán khi mượn vào tiếng Việt có thể giữ nguyên hình thái - ngữ nghĩa hoặc được chuyển thành tiếng Việt theo cách dịch từng chữ hoặc dịch theo nghĩa chung và có thay đ
Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán


Số ký tự đã nhập: