Đặt một câu hỏi

Từ Điển Giáo Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Không ngoài mục đích giúp học sinh, sinh viên các trường dạy nghề chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và cán bộ kỹ thuật có thể tổng hợp, phổ cập lại tất cả các kiến thức từ căn bản đến nâng cao liên quan đến lãnh vực kỹ thuật – công nghệ, Nhà xuất bản Giáo
Từ điển giáo khoa Kỹ thuật công nghệ


Số ký tự đã nhập: