Đặt một câu hỏi

Những Phẩm Chất Của Người Giáo Viên Hiệu Quả

Mục tiêu của một nền giáo dục tiên tiến là tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đóng góp cho sự phát triển của khoa học – công nghệ quốc gia, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Để làm được điều đó, trường học phải là nơi mang đến ch
Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả


Số ký tự đã nhập: