Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

Cuốn sách Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực tập hợp hơn 40 bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, tập trung làm rõ tầm nhìn và định hướng của chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời đưa ra những nghiên cứu, đánh giá và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực.

Sách được cấu trúc thành hai phần:

Phần I: Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa tầm nhìn và định hướng cơ bản, gồm 22 bài viết.

Phần này tập trung trình bày những điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông sau giai đoạn 2018; xu hướng chính của việc đổi mới, hiện đại hoá chương trình và sách giáo khoa trong thời đại số và toàn cầu hoá; quan điểm trong việc xây dựng mô hình sách giáo khoa mới theo định hướng phát triển năng lực; một số mô hình sách giáo khoa các môn ở các nước phát triển…

Phần II: Nghiên cứu, đánh giá và sử dụng sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực, gồm 23 bài viết.

Các bài viết trong phần này chủ yếu đề cập đến các tiêu chí, yêu cầu và kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình, sách giáo khoa các môn học (Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử…) theo định hướng tích hợp và phát triển năng lực; kinh nghiệm làm sách giáo khoa của các quốc gia phát triển như Đức, Thuỵ Điển, Singapore, Trung Quốc…; gợi ý về hệ thống tiêu chí đánh giá sách giáo khoa của Việt Nam,…

Sách in khổ 16 x 24 cm, giá bán 350.000đ.