Đặt một câu hỏi

Từ Điển Thành Ngữ Học Sinh

Kho tàng thành ngữ, tục ngữ, cao dao của dân tộc ta vô cùng phong phú và luôn phản ánh trung thực, rõ ràng mọi khía cạnh trong cuộc sống và xã hội. Ra đới với tính cách như một tuyển tập các câu thành ngữ từ xưa của ông cha ta, quyển Từ điển thành ngữ học
Từ điển thành ngữ học sinh


Số ký tự đã nhập: