Đặt một câu hỏi

Lê Quí Đôn Tuyển Tập - Tập 2 (Phủ Biên Tạp Lục - P 1)

Bộ sách này sở dĩ gọi là tuyển tập vì trước tác của Bảng Nhãn Lê Quý Đôn để lại quá nhiều, trong điều kiện còn eo hẹp như hiện nay, dù đã rất cố gắng, Nhà xuất bản Giáo dục vẫn chưa thể cho in hết tất cả các bản dịch được, nhất là phần bản dịch các sáng t
Lê Quí Đôn Tuyển Tập - Tập 2 (Phủ Biên Tạp Lục - P 1)


Số ký tự đã nhập: