Đặt một câu hỏi

Bảng phụ

Bảng phụ bằng nhựa (0.7x0.9)m


Số ký tự đã nhập: